Zwolnienia od akcyzy dla podmiotów zużywających wyroby węglowe można podzielić na dwie kategorie: zwolnienia dla firm zużywających węgiel w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dominującą grupę w tej kategorii stanowi zużycie węgla w energetyce i przemyśle) oraz zwolnienia dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

W tej drugiej kategorii poza gospodarstwami domowymi ze zwolnienia od akcyzy może skorzystać szereg innych podmiotów. Są to:

organy administracji publicznej;
jednostki Sił Zbrojnych RP;
podmioty objęte systemem oświaty (m. in. przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne);
żłobki i kluby dziecięce;
podmioty lecznicze (przykładowo samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy instytuty badawcze wykonujące działalność leczniczą);
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (m. in. powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej, dom pomocy społecznej);
organizacje pozarządowe wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 31 a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Przy czym, zwolnienie od akcyzy dla opisanych wyżej podmiotów będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy nabywają one wyroby węglowe od sprzedawcy posiadającego status pośredniczącego podmiotu węglowego. Sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz podmiotów korzystających ze zwolnienia winna być potwierdzona dokumentem dostawy . Ważna jest jednocześnie informacja, że wszystkie ww. podmioty, podobnie jak gospodarstwa domowe, nie muszą prowadzić ewidencji zużycia wyrobów węglowych na cele objęte zwolnieniem od akcyzy (art. 31 a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym).